Lector me pots perdonà

en tot lo que aquí he faltat

pero pel preu que he ficsat

jo crec que ho pots ben comprá.

Val mes fer aviat que tart,

qui ho troba ab quartos no es cart

Anuncis